CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ PER A L’AVALUACIÓ ORDINÀRIA (JUNY)

ALEMANY                            ANGLÈS                                 BIOLOGIA

C. SOCIALS                         LL. CLÀSSIQUES                  DO-AMBIT CIENT.MAT      

DO-ÀMBIT PRÀCTIC           DO-ÀMBIT SOCIOLING.       ECONOMIA

ED. FÍSICA                           ED. PLÀSTICA                       FILOSOFIA

FÍSICA I QUÍMICA               LL. CASTELLANA                LL. CATALANA

MATEMÀTIQUES                 MÚSICA                                 TECNOLOGIA